یه شما عزیزان توصیه می کنیم با توجه حساسیت و اهمیت فرایند اخذ ویزای شنگن و کانادا و نیاز به تجربه ،تخصص و دانش کافی در این زمینه از آزمون و خطا و انجام خدمات اخذ ویزا توسط افراد و شرکت های نامطمئن خودداری کنید چرا که در نهایت مشکلات بعدی گریبان گیر شخص متقاضی ویزا خواهد شد و ممکن است قابل جبران نباشد.خصوصا این حساسیت برای افرادی که تا کنون سابقه ویزای شنگن نداشته دو چندان است و متاسفانه مسافرین بسیاری با سهل انگاری و یا با انگیزه کاهش هزینه مالی دچار مشکلات پیچیده ای در این زمینه شده اند.